Finansierade av Tillväxtverkets projektmedel för ”Enklare väg till jobb” bygger nu IoU värdekedjor och utvecklar informationsmaterial för att minska utanförskapet!

Utanförskapet är tufft, skrämmande och något som ingen vill hamna i. Ändå gör många det, också i ett välmående samhälle som Sverige. Trots att vårt land präglas av höga välfärdsambitioner befinner sig en betydande del av befolkningen i långvarig arbetslöshet och sjukskrivning. I många fall är denna exkludering förknippat med olika former av social marginalisering. Utanförskapet är inte heller bara en utmaning för de personer som drabbas. Samhället förlorar enormt på att individer faller utanför. Om en enskild individ hamnar i permanent utanförskap vid 25 års ålder, snarare än kommer i arbete, leder det till en samhällsekonomisk förlust på cirka tolv miljoner kronor över livslängden. Baserat på registerstatistik beräknade utredare på SCB nyligen risken för att en person som varit inaktiv under tre år också skulle vara det nästföljande år. I början av 2000-talet var det två av tio som klättrade ut ur utanförskapet. I dag är det bara en av tio som lyckas. Att skapa enkla instegsarbeten för människor i utanförskap är en framgångsfaktor. Den forskning som Ingvar Nilsson och Eva Lundmark utfört visar att man kan sätta en prislapp på utanförskap och det finns stora vinster om man tar tag i de problem som finns. De visar att 9 personer som tack vare en lokal satsningen gått från utanförskap till egen försörjning innebär en socioekonomisk vinst på 72 miljoner kronor under en 15- årsperiod.

 

IoU, IOGT-NTO och X-CONS har långvarig erfarenhet av att skapa enkla arbetsträningsplatser och instegsarbeten för sina medlemmar. Nu har IoU i samverkan med IOGT-NTO, X-CONS, och Södertälje Kommun påbörjat ett samarbete i syfte att skapa enkla instegs arbeten i samarbete med samhällssociala företag och småskaliga producenter

 

Inom ramarna för ett projekt finansierat av Tillväxtverket avser vi nu att titta på förutsättningarna för hur ett välutvecklat nätverk med samhällssociala företag och småskaliga producenter sammankopplade i värdekedjor med tillhörande försäljningskanaler kan skapa enkla arbetsträningsplatser och instegsarbeten och därmed minska utanförskapet.

 

Vi kommer även att ta fram ett grundläggande informationsmaterial för att minska utanförskapet genom instegsjobb, arbetsträning och andra arbetsmarknadsinsatser eftersom vi ser att ser att avsaknaden av vägledning, modeller och metoder motsvarande handboken för myndigheter hos Sofisam fast för arbetsgivaren är en bromsande faktor i den enskilda arbetsgivarens arbete med att tillhandahålla fler arbetstillfällen.

 

Projektet pågår under perioden April – December 2017 och resultatet av projektet är tänkt att sammanställas i en enkel handbok med tillhörande checklistor för arbetsgivaren.